ENERGIOVERSKUDD 

I EN NATURLIG PROSESS 

Et biogassanlegg kan gjøre om matavfall, husdyrgjødsel, kloakk, fiskeslam eller annen type biomasse til gass som igjen kan benyttes til strøm, varme og drivstoff. Bioresten blir nærmest metanfri og passer utmerket som gjødsel – helt uten lukt. Bioggjødsel kan da erstatte kunstgjødsel.
Antec sin versjon av sirkulærøkonomi 
Antec - Sirkulærmodell-05.png

Alt organisk avfall er nedbrytbart

Ut ifra tilgjengelig biomasse utformer vi sammen med kunde en optimal blanding av biomassen i miksetanken. Antec sin patenterte biogassreaktorer funger best med tørrstoff mellom 5-15%. Vi oppfordrer til å samle inn biomasse lokalt og lagre forskjellige typer biomasse i ulike buffer-tanker, deretter blir biomassen blandet, varmet opp og fordelt i bigassreaktorene. Ny biomasse blir pumpet inn i reaktorene hver time og ferdig behandlet biomasse går ut i bioresttanken hver time. Normal oppholdstid i reaktoren er 7 dager. Gassen går opp i reaktoren og ut i til avsvovling, tørking og oppgradering til ønsket kvalitet. Biomassen som ble ført inn i biogassreaktoren er nå tilnærmet tømt for metan og luktfri og kan benyttes som topp gjødsel for bonden eller andre som trenger næringrik jord.  

Biogass, grønn CO2 og biogjødsel 

I utråtningsprosessen tømmes den organiske biomassen for metan. Biogassen føres ut av reaktoren og blir tørket og renset for urenheter, før den oppgraderes til grønn energi. Biogass til produksjon av strøm og varme skjer via en gassmotor der kjølevannet fra denne gir varmtvann som kan benyttes til varme. I større anlegg oppgraderes biogass til drivstoff. Komprimert (CBG) eller flytende (LBG) biogass er fremtidens drivstoff for tungtransport, anleggsmaskiner og båter.

 

Under produksjonen av biogass kan CO2 spaltes ut og bli til grønn CO2. Den grønne CO2 kan benyttes i drivhus og matproduksjon. Salg av oppgradert biogass og CO2 er viktig inntektskilder for å få til en lønnsom biogassproduksjon. Biomasse som er behandlet i biogassanlegg, kalt Biogjødsel kan erstatte kunstgjødsel i landbruket og gir lavere kostnader til landbruket.

Flere verdifulle produkter


Når man har tatt ut gassene til ulike formål, sitter man igjen med en masse som på fagspråket kalles “biorest” eller “biogjødsel.” Biogjødsel kan godkjennes i økologisk landbruk, og har egenskaper som likner annen husdyrgjødsel. Den tilfører viktige næringsstoffer til jorda og minsker dermed behovet for kunstgjødsel. I tillegg lagres karbon i jorda.


Tar norske biogassanlegg den helt ut, kan de produsere 600.000 tonn flytende biogjødsel direkte til landbruket eller som innsatsvare i handelsgjødsel, kompost, hagejord eller vekstjord.
 

Les mer på avfallnorge.no