Biogass er rimelig energi - rent og enkelt.

Updated: Jan 6, 2021

Det mange ikke vet, er at biogass kan være rimeligere og grønnere energi enn både solceller på taket og vindkraft. Sol har blitt populært fordi folk føler de kan bidra direkte til å stoppe klimaforandringene. Mens sol og vind ofte trenger 15-20 år på nedbetaling av anlegget, vil et biogassanlegg gi positiv lønnsomhet fra første år, og i mange tilfeller være nedbetalt i løpet av 5 år. Deretter produserer anlegget nesten gratis energi i årene fremover. Alle kan bidra til dette, da vi alle har matavfall.Den grønne energien for det sirkulære samfunnet

Biogass kan lages av alle former for mykorganisk avfall. Det omfatter husdyrgjødsel, matavfall, avfall fra kjøtt og fiskeindustri og landbruksavfall. Alt dette må komposteres på en eller annen måte og ved å kompostere uten tilgang på oksygen, så dannes metan - som vi kaller biogass. Metanet kan benyttes på samme måte som andre drivstoff for energiproduksjon - i motorer eller ved forbrenning. Da omdannes metanet til CO2 igjen, som det uansett ville ha blitt til ved vanlig kompostering. Men vi har nå benyttet metanet til å produserer energi som vi trenger. Dette er dermed ny energi - resirkulert - og en grunnsten i det sirkulære samfunnet der vi gjenbruker og henter energi ut av avfall - som igjen gir biogjødsel til ny vekst.

En teknologisk revolusjon har skjedd

Teknologien for produksjon av biogass står nå foran en revolusjon, da man i årtier har benyttet store råtnetanker for produksjon av biogass. Dette er ikke den mest effektive metoden. Den er ikke optimal for bakterieveksten, og blander ferskt og gammelt bioavfall. Ved å skape et miljø som er optimalt for bakteriene i de ulike fasene i nedbrytningen, kan man mangedoble bakterieveksten og dermed gassproduksjonen. Dette har Antec sin teknologi løst på en unik måte og tatt patent på metoden og teknologien.
Ny teknlogi gir nye muligheter - utkonkurrerer fossil energi

Med teknologi som gir 3-5 ganger raskere produksjon av biogass fra relativt små anlegg, betyr det at det blir lønnsomt å produsere biogass fra ganske små anlegg i tillegg til store. I Norge har dette en spesielt stor betydning. Vår industri og våre små bygder - landets spredte geografi - innbyr til lokale løsninger. Tidligere var det ikke lønnsomt med regionale biogassanlegg, men med ny teknologi stiller dette seg anderledes. Både store gårdsbruk, fiske og matvareindustri har nå mulighet til å hente ut rimelig energi og samtidig bidra til klimaet. De beste løsningene ser vi der landbruk og idustri innen mat eller fiske - eller kommunalt matavfall inngår et samarbeid. Da får man næringsrike blandinger som gir mye biogass og blir gode lønnsomme anlegg som kan konkurrere ut fossil energi - som er målet. Ved gode løsninger ser vi kWh tall på 20-30 øre avhengig av hva man gjør med gassen. På så lave nivåer vil biogass også være mye rimeligere en strøm.

Hva er forutsetningene for å komme i gang med biogassanlegg?

Det er 3 viktige forutsetninger: At man har råstoff som gir god energiproduksjon, klarer å omsette gassen - renset eller urenset, og at man har finansiering. Vi har snakket med mange som har både råstoff og finansiering - men som produserer for mye gass til at de klarer å forbruke den lokalt. Da må den oppgraderes, enten til en renhet på 98% og komprimeres slik at den kan transporteres til andre brukere eller i noen tilfeller kjøles og komprimeres ytterligere til flytende metan. Dette må produseres i menger som gjør at den kan selges i gassmarkedet. Her er det mye som fortsatt må gjøres for at dette markedet skal fungere bedre - og vi trenger støtte og pådrivere for å få dette til. Offentlig støtte til bygging av anlegg er ofte på 40-45% av investeringen og det finnes flere andre støtteordninger. For landbruket er det særskilte støtteordninger.

Trege offentlige prosesser kan være en hindring

Biogassanlegg med ny teknologi er noe annet enn tidligere. Vi håper dette blir forstått av myndighetene og at de legger til rette for at slike anlegg kan bygges raskt og etter en enkel sansbehandling. Det er viktig for miljømålene og ikke minst for den enkelte tiltakshaver som ønsker å bidra til et renere klima og det sirkulære samfunnet vi må bli bedre på.


211 views0 comments

Recent Posts

See All