LØNNSOMME KILDER

FOR DIN KOMMUNE

Husholdninger kildesorterer matavfall i de fleste kommuner i Norge og det finnes mer enn nok slam fra kloakk- og avløpsrenseanlegg. Sammen utgjør dette et stort kommunalt potensial for produksjon av biogass og biogjødsel. Ved hjelp av Antec sin patenterte teknologi har vi økt produktiviteten betraktelig og dermed finnes det også unike muligheter for å gjøre en lønnsom investering.
Matavfall

Sammensetning av husdyrgjødsel og matavfall er kjent som meget bra utgangspunkt for å få til en høy gassproduksjon. Antec kan tilby en løsning med forbehandling og hygienisering som er perfekt for prosessering av denne type avfall til langt lavere kostnader enn det som finnes i dag. Biogassreaktoren bryter ned avfallet steg for steg, dermed blir biorest /gjødsel helt kompostert og luktfri.

Antec - Vannrense anlegg.jpg
Kloakkslam

Å behandle kloakkslam er en utfordring for kommunen. Mange kommuner benytter seg av rankekompostering av slam, noe som er lite miljøvennlig og svært lite lønnsomt. Ved å benytte slammet i biogassproduksjon forhindrer kommunen å forurense miljøet med metanutslipp og sjenerende lukt. I tillegg kan biogassen gi nok strøm og varme til å drive renseprosessen for kommunens renseanlegg, samt gi en betydelig miljøgevinst.

En Antec bioreaktor kan leveres til nye anlegg eller kobles til eksisterende anlegg og øke produktiviteten betraktelig. Med denne løsningen vil det ikke oppstå bunnfallsproblematikk og det blir dermed høy driftsstabilitet.

Ønsker du å vite mer om prosessen rundt å opprette et biogassanlegg? Trykk på knappen under for å lese mer.